Mollink Mediation, voor u!

Uw steun bij het bemiddelen van een conflict of het voorkomen van een geschil.

Kosten

De kosten bestaan voornamelijk uit het honorarium van de mediator: voor de uren, welke ik besteed aan de gesprekken, het lezen van relevante stukken, het opstellen van verslagen en overeenkomsten, correspondentie en telefonisch overleg.
Het honorarium is gebaseerd op een uurtarief exclusief BTW.
In het geval van gesprekken buiten mijn praktijk komt daar een vergoeding bij voor reiskosten en locatiekosten (indien van toepassing).

Over de verdeling van de kosten worden vooraf afspraken gemaakt.
Meestal worden de kosten door de betrokken partijen gezamenlijk gedragen. Zij kunnen ook een andere verhouding dan 50/50 afspreken, bijvoorbeeld naar rato van ieders inkomen of vermogen.
De mediator zal met de partijen toezien op een doelmatig gebruik van de tijd.

In geval van min- en onvermogen bestaat er een wettelijke regeling voor een vergoeding van overheidswege. U vindt daarover meer informatie op de site voor de Raad van Rechtsbijstand: www.rvr.org. Ik kan, indien gewenst, een verzoek voor u indienen bij de Raad van Rechtsbijstand.

Als u via mij bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) een aanvraag doet voor gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand, controleert de Raad voor Rechtsbijstand uw inkomen en vermogen. Er wordt uitgegaan van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. Deze gegevens krijgt de RvR van de Belastingdienst. Uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn. Meer informatie vindt u in de inkomensnormen op de site van RvR.

Heeft u nu een lager inkomen dan twee jaar geleden?
Bent u in die twee jaar echter opeens veel minder gaan verdienen, waarbij uw inkomen meer dan 15% is gedaald? Of kwam u in het peiljaar niet in aanmerking voor gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand en is uw inkomen en/of vermogen gedaald waardoor u nu wel in aanmerking komt? Dan kunt u de Raad vragen om naar uw huidige financiële situatie te kijken, in plaats van die van twee jaar geleden. Dit heet een verzoek om peiljaarverlegging.

Wanneer dient u een verzoek om peiljaarverlegging in?
U kunt een verzoek indienen na de eerste beslissing op uw aanvraag voor gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand. U heeft hiervoor maximaal zes weken de tijd, gerekend vanaf de datum van de beslissing.
Valt u in de laagste categorie eigen bijdrage, dan heeft een peiljaarverlegging echter geen zin.
Hoe u een verzoek om peiljaarverlegging kan indienen kunt u het beste de site van de RvR raadplegen.

De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Let op:
Procedeert u bij een scheiding of relatiebeëindiging? Dan betaalt u een hogere eigen bijdrage dan bij mediation.

Wanneer u recht hebt op een tegemoetkoming in de kosten van mediation geldt: hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw eigen bijdrage is, dus hoe meer u zelf moet betalen. Bij de beoordeling van uw aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. De gegevens krijgen we van de Belastingdienst. Doet u geen aangifte, dan gaan we uit van uw belastbaar inkomen. Zit u in de wettelijke schuldsanering of heeft u te maken met een faillissement?  Mogelijk hoeft u alleen de laagste eigen bijdrage te betalen.